•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1...
เผยแพร่ : 16 มกราคม 2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
เผยแพร่ : 29 ธันวาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง พื...
เผยแพร่ : 29 ธันวาคม 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ย...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขนย้ายตู้แช่ จำนวน 2 ตู้ ในโครงการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรภูมิภาค ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจ...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้าสด (ครั้งที่ 1)...
เผยแพร่ : 1 ธันวาคม 2565
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่ : 25 พฤศจิกายน 2565
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ย...
เผยแพร่ : 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม "ยกสวนตะลอนกรุง" ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2565
ร่าง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...
เผยแพร่ : 14 พฤศจิกายน 2565