•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 26 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี...
เผยแพร่ : 19 สิงหาคม 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคาร สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเ...
เผยแพร่ : 11 สิงหาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
เผยแพร่ : 19 กรกฎาคม 2565