•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม “ร่วมใจบริโภคผักผลไม้ไทย สร้างภูมิคุ้มภัยโควิด-19” โดยวิธีเฉพา...
เผยแพร่ : 24 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ผ้าใบบริเวณหน้าอาคารกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับ อ.ต.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 11 พฤษภาคม 2564
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ไตรมาส 2 (เพิ่มเติม)...
เผยแพร่ : 7 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน...
เผยแพร่ : 26 เมษายน 2564
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ไตรมาส 2 (เพิ่มเติม)...
เผยแพร่ : 23 เมษายน 2564
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1...
เผยแพร่ : 20 เมษายน 2564
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1...
เผยแพร่ : 20 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดสถานที่กิจกรรม “ชม ชิม ช้อป ผลไม้สดจากสวน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 9 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ชม ชิม ช้อป ผลไม้สดจากสวน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 9 เมษายน 2564