•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่องจัดซื้อข้าวสารบรรจุถุง 1 กิโลกรัม จำหน่ายงานกาชาด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 4 ธันวาคม 2566
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่องจัดซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์บูทจำหน่ายสินค้า Brand อ.ต.ก.งานกาชาด ประจำปี 2566 ...
เผยแพร่ : 4 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบทางระบายน้ำลงสู่สารธารณะของสำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 28 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการแผนงานบริหารตลาดพหลโยธิน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉ...
เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายของเหลวพร้อมอุปกรณ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฎร-4876 กรุงเทพฯ (กองพัสดุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 18 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบความผิดพลาดของระบบศูนย์การปฏิบัติการ (Operation Center : OC) และระบบอินทราเน็ต (Intran...
เผยแพร่ : 17 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนงานและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 16 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือ...
เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2566