•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เชื่อมโยงข้าวสารไทยสู่ตลาดชุมชน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง พ...
เผยแพร่ : 12 พฤศจิกายน 2564
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี...
เผยแพร่ : 5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "ผลไม้เลิศรส ผักสดจากสวน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 28 ตุลาคม 2564
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 (เพิ่มเติม)...
เผยแพร่ : 27 ตุลาคม 2564
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1...
เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 1 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b...
เผยแพร่ : 17 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสด อ.ต.ก. ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ...
เผยแพร่ : 10 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงานองค์ก...
เผยแพร่ : 10 กันยายน 2564