•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
รายงานการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565...
เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2566
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564...
เผยแพร่ : 11 เมษายน 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563...
เผยแพร่ : 20 เมษายน 2564