•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
รางวัลแห่งความภูมิใจ
รางวัล "ตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559"

โดย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มอบใบประกาศเกียรติคุณ ตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2559 ให้แก่ ตลาด อ.ต.ก. ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2559
 

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "สุดยอดตลาดต้นแบบ ระดับถ้วยทองประจำปี 2559"

โดย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร ผ่านมาตรฐานระดับเพชร ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหารและด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2558"

โดย หนังสือพิมพ์ "แผ่นดินของเรา" มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2558 สาขา ส่งเสริม พัฒนา เยาวชนและสังคม

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทตลาดสดจำหน่ายสินค้า Q"

โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ตลาด อ.ต.ก. ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2558

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "ตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558"

โดย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มอบใบประกาศเกียรติคุณ ตลาดที่รักษามาตรฐานสุดยอดตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2558ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2558

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "สุดยอดสถานประกอบการรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ดีเด่น"

โดย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มอบใบประกาศเกียรติคุณ สุดยอดสถานประกอบการรักษามาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ดีเด่น ให้แก่ ตลาด องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2558

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "พัฒนาให้เป็นสุดยอดตลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร"

โดย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มอบใบรางวัลถ้วยทอง ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2557

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร"

โดย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มอบใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร ได้มาตรฐานระดับเพชร ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2557

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย"

โดย กรมอนามัย มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและเร่งรัดการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน "ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย" ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2556

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "Clean and Green ประจำปี 2556 ระดับดีเลิศ"

โดย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ตามมาตรฐาน Clean and Green ประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับดีเลิศ ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2558

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565