•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
รางวัลแห่งความภูมิใจ
รางวัล "สุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ 1 ทศวรรษ"

โดย กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ สุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ 1 ทศวรรษ ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ณ วันที่ 8 พ.ค. 2555

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร"

โดย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มอบใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร ได้มาตรฐานระดับเพชร

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี"

โดย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร มอบใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร ได้มาตรฐานระดับดี ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "การเข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำขยะมาผลิตพลังงาน"

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มอบเกียรติบัตร การเข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำขยะมาผลิตพลังงาน ให้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2553

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน"

โดย กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ณ วันที่ 8 ก.ค. 2553

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก"

โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบใบรับรองมาตรฐาน ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พ.ย. 2552

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน"

โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ณ วันที่ 31 ก.ค. 2552

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสด น่าซื้อ ต้นแบบ"

โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดสด น่าซื้อ ต้นแบบ ให้แก่ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ณ วันที่ 31 ก.ค. 2552

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานการลงนามความร่วมมือการพัฒนาตลาดสดไทย"

โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานการลงนามความร่วมมือการพัฒนาตลาดสดไทย ให้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ณ วันที่ 24 เม.ย. 2552

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565
รางวัล "การรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าสัญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

โดยกระทรวงเกษรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบใบรับรอง การรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าสัญลักษณ์ Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้แก่ ตลาด อ.ต.ก. ณ วันที่ 28 เม.ย. 2551

เผยแพร่ : 25 เมษายน 2565