•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
แบบฟอร์มราชการ
เรื่อง ดาวน์โหลด เผยแพร่
หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร (หลักประกันสัญญา) 19 เมษายน 2565
หนังสือมอบอำนาจให้ไว้แก่ อ.ต.ก 19 เมษายน 2565
หนังสือมอบอำนาจ 19 เมษายน 2565
หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับบุคคลภายนอก) 19 เมษายน 2565
ร้านค้าที่เข้าร่วมงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จ.ราชบุรี 19 เมษายน 2565
การขอโอนสิทธิการเช่าสถานที่ประกอบการค้า 19 เมษายน 2565
ใบสมัครงาน 9 กันยายน 2565
ใบสมัครเข้าร่วมงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ณ ตลาดกลาง อ.ต.ก. กทม 19 เมษายน 2565
ใบสมัครเข้าจำหน่ายสินค้าในโครงการ ตลาดเกษตรอิทรีย์และสินค้าปลอดภัย อ.ต.ก 19 เมษายน 2565
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง) 19 เมษายน 2565