•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
คู่มือต่างๆ
เรื่อง ดาวน์โหลด เผยแพร่
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ปี 2565 – 2567 และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 13 ธันวาคม 2565
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2565-2567 และแผนปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 7 มิถุนายน 2565
คู่มือการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 มิถุนายน 2565
คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ อ.ต.ก. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 (คู่มือการปฏิบัติงาน) 7 มิถุนายน 2565
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานและลูกจ้าง อ.ต.ก. (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการจัดทำบัตรจอดรถยนต์สำหรับผู้ประกอบการค้า (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการโอนสิทธิการเช่าสถานที่ประกอบการค้า (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการจัดทำสัญญาเช่า- ต่อสัญญาเช่าสถานที่ประกอบการค้า (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการออกหนังสือรับรองผู้ประกอบการค้า (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565