•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
คู่มือต่างๆ
เรื่อง ดาวน์โหลด เผยแพร่
กระบวนการจ่ายเช็คเจ้าหน้าที่กองการเงิน (คู่มือการปฏิบัติงาน) 7 มิถุนายน 2565
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กองการเงิน (คู่มือการปฏิบัติงาน) 7 มิถุนายน 2565
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน (คู่มือการปฏิบัติงาน) 7 มิถุนายน 2565
มาตรฐานการให้บริการโอนสิทธิการเช่าสถานที่ประกอบการค้า สำหรับผู้ประกอบการค้า อ.ต.ก. (คู่มือการให้บริการ) 29 เมษายน 2565
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กลุ่มการค้าต่างประเทศ (คู่มือการปฏิบัติงาน) 29 เมษายน 2565
มาตรฐานการให้บริการการทำสัญญา - ต่อสัญญา สำหรับผู้ประกอบการค้า อ.ต.ก. (คู่มือการให้บริการ) 21 เมษายน 2565
คู่มือกลุ่มบริหารงานตลาด (คู่มือการปฏิบัติงาน) 21 เมษายน 2565