•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
คู่มือต่างๆ
เรื่อง ดาวน์โหลด เผยแพร่
กระบวนการโอนสิทธิการเช่าสถานที่ประกอบการค้า (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการจัดทำสัญญาเช่า- ต่อสัญญาเช่าสถานที่ประกอบการค้า (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการออกหนังสือรับรองผู้ประกอบการค้า (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการติดต่อรับเช็ค (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (คู่มือการให้บริการ) 7 มิถุนายน 2565
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร (คู่มือการปฏิบัติงาน) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก (คู่มือการปฏิบัติงาน) 7 มิถุนายน 2565
กระบวนการสอบถาม ทักท้วงการจัดซื้อจัดจ้าง ร้องเรียนบุคคลภายใน (คู่มือการปฏิบัติงาน) 7 มิถุนายน 2565
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คู่มือการปฏิบัติงาน) 7 มิถุนายน 2565
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คู่มือการปฏิบัติงาน) 7 มิถุนายน 2565